روحانی: انگلیس آغازگر ناامنی در دریا شده و مسئولیت هر اتفاقی با آنهاست/ آن‌قدر بیچاره شدید که نفتکش‌هایتان را اسکورت می‌کنید! خب مگر بیمارید؟!

روحانی: انگلیس آغازگر ناامنی در دریا شده و مسئولیت هر اتفاقی با آنهاست/ آن‌قدر بیچاره شدید که نفتکش‌هایتان را اسکورت می‌کنید! خب مگر بیمارید؟!